Company logo

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล


บริษัท/องค์กร : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประเภทกิจการ : หน่วยงานราชการที่ไม่ใช่สถานศึกษา
รายละเอียด : หางานภูเก็ต
สวัสดิการ : ไม่ระบุ

รายละเอียดตำแหน่งงาน

 ( ผู้ชม  2102  ครั้ง )

ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
ประเภทงาน : งานประจำ (Full time)
สาขาอาชีพ : ธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร
ลักษณะงาน : ฝ่ายบุคคล
ภาระงาน/หน้าที่ : 1. ดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะงาน/ข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลของบุคลากร จะต้องรักษาความลับและดำเนินงานอย่างถูกต้อง เป็นที่เชื่อถือได้
2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินงานบริการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บันทึกข้อมูล จัดเตรียม และตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในระบบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความถูกต้องแม่นยำและครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ พร้อมทั้งทำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4. ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานบริการด้านทรัพยากรบุคคลในหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้รับบริการได้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และแนวข้อปฏิบัติในการบริหารบุคคล
5. วิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคคลในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารและนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ริเริ่มและเสนอแนะการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
7. อธิบายและให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
8. ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
9. เสนอแนะและให้คำแนะนำในการพัฒนาเครื่องมือ/ระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
10. ริเริ่ม พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน และวิธีการในกาปฏิบัติงานและให้บริการ
11. รายงานและสรุปค่าใช้จ่ายในงานบริการทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบ
เพศ : ไม่ระบุ
ช่วงอายุ :
จำนวนที่รับสมัคร : 1  อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. การศึกษาปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรี ในสาขาดังกล่าว ที่มีประสบการณ์ตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว 3 ปี
2. มีความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสวทช. (NSTDA Acumen and Strategic Management)
3. ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management)
4. ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง (HR Legal Literacy)
5. ความรู้ด้านงานบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ Competency /ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Based Management)/ การบริหารเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ/ หลักการบริหารคุณภาพชีวิตและบุคลากรสัมพันธ์/การวางแผนทรัพยากรบุคคลและบริหารทรัพยากรบุคคล
6. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้องทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
อัตราเงินเดือน :

ข้อมูลการติดต่อ


ติดต่อคุณ : ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบล : คลองหนึ่ง
อำเภอ : คลองหลวง
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : 1212
Email : recruit@nstda.or.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71104 (ศรุต)
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : ไม่มีเว็บไซต์
วิธีการสมัคร :
การติดต่ออื่นๆ :
 

บอกต่อเพื่อน

Share
ตำแหน่งงานอื่นๆที่น่าสนใจ ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน รับจำนวน(อัตรา) ดูรายละเอียด
22 พ.ย. 2554 วิศวกร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม -
22 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 1
22 พ.ย. 2554 วิศวกร (งานระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์MTEC) 1
22 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
22 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1