Company logo

ตำแหน่งงาน วิศวกร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม


บริษัท/องค์กร : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประเภทกิจการ : หน่วยงานราชการที่ไม่ใช่สถานศึกษา
รายละเอียด : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ระบุ

รายละเอียดตำแหน่งงาน

 ( ผู้ชม  1531  ครั้ง )

ชื่อตำแหน่งงาน : วิศวกร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ประเภทงาน : งานประจำ (Full time)
สาขาอาชีพ : ช่างเทคนิค/วิศวกร/กิจการก่อสร้าง/ออกแบบอาคาร
ลักษณะงาน : วิศวกรสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล
ภาระงาน/หน้าที่ : 1.วางแผน ควบคุมและบริหารโครงการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2.บริหารจัดการให้มีการจัดทำคู่มือระบบการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ด้านการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Management Manual)
3.กำกับดูแล ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ วิธีการ มาตรการ ในการป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมความสูญเสีย
4.ดูแล และให้คำแนะนำ ประเมินอุบัติเหตุ และติดตามตรวจสอบการตกแต่งพื้นที่เช่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
5.ให้คำแนะนำ ตรวจสอบและควบคุมการทำงานภายในห้องปฏิบัติการของผู้เช่าพื้นที่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้เช่าพื้นที่ และผู้สนใจเช่าพื้นที่ ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดำเนินการตามมาตรฐานซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เป็นสากล
7.ให้คำปรึกษาเรื่องขยะเสียอันตราย และ/หรือไม่อันตรายแต่กำจัดภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยไม่ได้ การระบายน้ำทิ้ง และการระบายอากาศเสีย สำหรับผู้เช่าพื้นที่ ที่มีห้องปฏิบัติการ (Wet Laboratory)
8.ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในการแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
9.เป็นวิทยากรและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของศูนย์ฯ แห่งชาติ และสำนักงานกลางรวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.กำกับดูแลการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงระบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
11.ดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เพศ : ไม่ระบุ
ช่วงอายุ :
จำนวนที่รับสมัคร : -  อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
อัตราเงินเดือน :

ข้อมูลการติดต่อ


ติดต่อคุณ : ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบล : คลองหนึ่ง
อำเภอ : คลองหลวง
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : 1212
Email : recruit@nstda.or.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71104 (ศรุต)
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : ไม่มีเว็บไซต์
วิธีการสมัคร :
การติดต่ออื่นๆ :
 

บอกต่อเพื่อน

Share
ตำแหน่งงานอื่นๆที่น่าสนใจ ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน รับจำนวน(อัตรา) ดูรายละเอียด
22 พ.ย. 2554 วิศวกร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม -
22 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 1
22 พ.ย. 2554 วิศวกร (งานระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์MTEC) 1
22 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
22 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1