Company logo

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


ประเภทกิจการ : หน่วยงานราชการที่ไม่ใช่สถานศึกษา
รายละเอียด : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ระบุ

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อคุณ : ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบล : คลองหนึ่ง
อำเภอ : คลองหลวง
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : 1212
Email : recruit@nstda.or.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71104 (ศรุต)
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : ไม่มีเว็บไซต์
วิธีการสมัคร :
การติดต่ออื่นๆ :

บอกต่อเพื่อน

Share

รายละเอียดตำแหน่งงานว่างของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน จำนวน(อัตรา)
22 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.ประสานงานกับพันธมิตรต่างประเทศ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อบริหารความสัมพันธ์ และ/หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ 2.จัดกิจกรรม ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 3.พัฒนาฐานข้อมูลด้านต่าง...
22 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. บันทึกบัญชีรายวันต่าง ๆ ในระบบ Software บัญชีสำเร็จรูป Microsoft AX 2. ปิดงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน และจัดทำทะเบียนคุมและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายตามระเบียบสำนักงาน และกฎหมายภาษีอากร 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้...
22 พ.ย. 2554 วิศวกร (งานระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย ระดับศูนย์ฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน 2. ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและเสถียรภาพของเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย รวมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย 3. เฝ้าระวัง ทดสอบและแก้ไขช่...
22 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. ดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะงาน/ข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลของบุคลากร จะต้องรักษาความลับแล...
22 พ.ย. 2554 วิศวกร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปทุมธานี งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : 1.วางแผน ควบคุมและบริหารโครงการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2.บริหารจัดการให้มีการจัดทำคู่มือระบบการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ด้านการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Management Manual) 3.กำกับดูแล ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ วิธีการ มาตรการ ใน...